آموزش بافت يك شال گردن زيبا
#1
[تصویر:  baft13.jpg]
شال گردن
طول شال : حدوداً 90 سانتيمتر
عرض شال : 10 تا 12 سانتيمتر
مناسب براي كودكان يك تا 5 سال
براي بافت سوسمار از پس كله اش بايد شروع كنيم و تا نوك بيني اش ببافيم  ...... و بعد از همون پس كله كه شروع كرديم ، دوباره دونه بگيريم و به طرف دم ادامه اش بديم ...
 
به ادامه مطالب برويد
بافتني -آموزش بافتني - شال گردن
توجه : در همه رج ها بافت ركن يا ابري بافته ميشود. ( همه رج از زير )
تمام دانه هايي را كه اشاره ميشود اضافه كنيد بايد طوري دانه اضافه كنيد كه سوراخ نيفتد در قسمت مباحث بافتني دانه اضافه كردن بدون ايجاد سوراخ آموزش داده شده .
منظور از 1 دانه كناري اين است كه : 1 دانه بدون بافتن برداشته شود ... در بافتهايي مثل شال گردن اين كار به تميز تر شدن كناره هاي كارمان كمك ميكند.
18 دانه سر بگيريد
2 رج ببافيد
رج 3: 1 دانه كناري - 1 دانه اضافه كنيد - 2 دانه از زير - 1 دانه اضافه كنيد  -12 دانه از زير ببافيد - 1 دانه اضافه كنيد  - 2 دانه از زير - 1 دانه اضافه كنيد - 1 دانه از زير
رج 4: تمام دانه ها از زير بافته ميشود.
رج 5: 1 دانه كناري - 1 دانه اضافه كنيد - 4 دانه از زير - 1 دانه اضافه كنيد  -12 دانه از زير ببافيد - 1 دانه اضافه كنيد  - 4 دانه از زير - 1 دانه اضافه كنيد - 1 دانه از زير
رج 6: تمام دانه ها از زير بافته ميشود.
رج 7: 1 دانه كناري - 1 دانه اضافه كنيد - 6 دانه از زير - 1 دانه اضافه كنيد  -12 دانه از زير ببافيد - 1 دانه اضافه كنيد  - 6 دانه از زير - 1 دانه اضافه كنيد - 1 دانه از زير
رج 8: تمام دانه ها از زير بافته ميشود.
رج 9: 1 دانه كناري - 1 دانه اضافه كنيد - 8 دانه از زير - 1 دانه اضافه كنيد  -12 دانه از زير ببافيد - 1 دانه اضافه كنيد  - 8 دانه از زير - 1 دانه اضافه كنيد - 1 دانه از زير
رج 10: تمام دانه ها از زير بافته ميشود.
رج 11: 1 دانه كناري - 1 دانه اضافه كنيد - 10 دانه از زير - 1 دانه اضافه كنيد  -12 دانه از زير ببافيد - 1 دانه اضافه كنيد  - 10 دانه از زير - 1 دانه اضافه كنيد - 1 دانه از زير
رج 12: تمام دانه ها از زير بافته ميشود.
رج 13: 1 دانه كناري - 1 دانه از زير - 11 دانه را كور كنيد - 13 دانه از زير - 11 دانه را كور كنيد - 1 دانه از زير
رج 14: تمام دانه ها را از زير ببافيد و طوري ببافيد كه دانه هاي دو طرف قسمتهاي كور شده به هم بچسبد .
در اين قسمت تعداد دانه هايمان به 18 عدد كاهش مي يابد و اكنون 18 دانه داريم
اين 18 دانه را 9 رج ميبافيم
بعد از 9 رج بدين صورت فرم مي دهيم :
1 دانه كناري - 2 دانه را از زير با هم ميبافيم - 12 دانه از زير - 2 دانه را از زير با هم ميبافيم - 1 دانه از زير
چون بافت ما شال گردن است و دو طرف آن قابل رويت است بهتر است كم كردن را بعد از يك دانه كناري انجام دهيم تا لبه بافتمان مرتب باشد.
16 دانه باقي مانده را تا 6 رج ميبافيم و سپس :
1 دانه كناري - 2 دانه را از زير با هم ميبافيم - 10 دانه از زير - 2 دانه را از زير با هم ميبافيم - 1 دانه از زير
14 دانه باقي مانده را 6 رج ميبافيم و سپس :
رج 36: 1 دانه كناري - 1 دانه اضافه ميكنيم - 1 دانه از زير - 1 دانه اضافه ميكنيم - 10 دانه از زير - 1 دانه اضافه ميكنيم - 1 دانه از زير - 1 دانه اضافه ميكنيم - 1 دانه از زير
رج 37: تمام دانه ها از زير بافته ميشود.
رج 38: 1 دانه كناري - 1 دانه اضافه ميكنيم - 3 دانه از زير - 1 دانه اضافه ميكنيم - 10 دانه از زير - 1 دانه اضافه ميكنيم - 3 دانه از زير - 1 دانه اضافه ميكنيم - 1 دانه از زير
رج 39: تمام دانه ها از زير بافته ميشود.
رج 40: 1 دانه كناري - 1 دانه اضافه ميكنيم - 5 دانه از زير - 1 دانه اضافه ميكنيم - 10 دانه از زير - 1 دانه اضافه ميكنيم - 5 دانه از زير - 1 دانه اضافه ميكنيم - 1 دانه از زير
رج 41: تمام دانه ها از زير بافته ميشود.
رج 42: 1 دانه كناري - دو دانه را با هم از زير ميبافيم - 3 دانه از زير - دو دانه را با هم از زير ميبافيم - 10 دانه از زير - دو دانه را با هم از زير ميبافيم - 3 دانه از زير - دو دانه را با هم از زير ميبافيم  - 1 دانه از زير
رج 43: تمام دانه ها از زير بافته ميشود.
رج 44: 1 دانه كناري - دو دانه را با هم از زير ميبافيم - 1 دانه از زير - دو دانه را با هم از زير ميبافيم - 10 دانه از زير - دو دانه را با هم از زير ميبافيم - 1 دانه از زير - دو دانه را با هم از زير ميبافيم  - 1 دانه از زير
رج 45: تمام دانه ها از زير بافته ميشود.
رج 46: 1 دانه كناري - سه دانه را با هم از زير ميبافيم - 10 دانه از زير - سه دانه را با هم از زير ميبافيم - 1 دانه از زير
رج 47: 1 دانه كناري - دو دانه را با هم از زير ميبافيم - 8 دانه از زير - دو دانه را با هم از زير ميبافيم - 1 دانه از زير
رج 48: 1 دانه كناري - دو دانه را با هم از زير ميبافيم - 6 دانه از زير - دو دانه را با هم از زير ميبافيم - 1 دانه از زير
رج 49: 1 دانه كناري - دو دانه را با هم از زير ميبافيم - 4 دانه از زير - دو دانه را با هم از زير ميبافيم - 1 دانه از زير
رج 50: تمام دانه ها را كور كنيد.
حالا از پشت سر يعني از همان قسمتي كه بافتمان را شروع كرده بوديم ، 18 دانه روي ميل ميگيريم . و شروع به بافت ميكنيم .
رج 1: تمام دانه ها از زير بافته ميشود.
رج 2: تمام دانه ها از زير بافته ميشود.
رج 3: تمام دانه ها از زير بافته ميشود.
رج 4: 1 دانه كناري - يكدانه اضافه كنيد - 16 دانه از زير - يكدانه اضافه كنيد - يك دانه از زير
رج 5: تمام دانه ها از زير بافته ميشود.
* رج 6: 1 دانه كناري - 2 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 2 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 1 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 2 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 1 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 2 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 1 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 2 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 1 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 2 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 3 دانه از زير
رج 7: تمام دانه ها از زير بافته ميشود.
رج 8:  1 دانه كناري - 2 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 4 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 1 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 4 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 1 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 4 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 1 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 4 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 1 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 4 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 3 دانه از زير
رج 9 : تمام دانه ها از زير بافته ميشود.
رج 10:  1 دانه كناري - 2 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 6 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 1 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 6 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 1 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 6 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 1 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 6 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 1 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 6 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 3 دانه از زير
رج 11: تمام دانه ها از زير بافته ميشود.
رج 12:  1 دانه كناري - 2 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 8 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 1 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 8 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 1 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 8 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 1 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 8 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 1 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 8 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 3 دانه از زير
رج 13: تمام دانه ها از زير بافته ميشود.
رج 14: 1 دانه كناري - 3 دانه از زير - 9 دانه را كور كنيد - 2 دانه از زير - 9 دانه را كور كنيد - 2 دانه از زير - 9 دانه را كور كنيد - 2 دانه از زير - 9 دانه را كور كنيد - 2 دانه از زير - 9 دانه را كور كنيد - 3 دانه از زير
رج 15: تمام 20 دانه باقي مانده را از زير ببافيد، طوري كه دانه هاي دو طرف قسمتهاي كور شده به هم بچسبد. ( نخ را در آن قسمت بكشيد و سفت ببافيد ).
رج 16: تمام دانه ها از زير بافته ميشود.
رج 17: تمام دانه ها از زير بافته ميشود.
رج 18: تمام دانه ها از زير بافته ميشود. *
قسمتي كه داخل ستاره قرار گرفته 14 بار ديگر تكرار ميشود ، و پس از آن به اين ترتيب ادامه ميدهيم:
رج 16 و 17 آخرين رديف فلسها را به اين ترتيب ميافيم تا براي قسمت دم از هر دو طرف دو دانه كم شود و تعداد فلسها در آخرين رديف به 4 عدد برسد.
رج 1: 1 دانه كناري - 2 دانه را با هم از زير ببافيد - 14 دانه از زير - 2 دانه را با هم از زير ببافيد - 1 دانه از زير
رج 2: 1 دانه كناري - 2 دانه را با هم از زير ببافيد - 14 دانه از زير
تعداد دانه هايمان اكنون به 17 دانه رسيده است.
رج 3: 1 دانه كناري - 2 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 2 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 1 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 2 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 1 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 2 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 1 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 2 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد -  3 دانه از زير
رج 4: تمام دانه ها از زير بافته ميشود.
رج 5: 1 دانه كناري - 2 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 2 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 1 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 2 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 1 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 2 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 1 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 2 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد -  3 دانه از زير
رج 6: تمام دانه ها از زير بافته ميشود.
رج 7: 1 دانه كناري - 2 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 4 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 1 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 4 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 1 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 4 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 1 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 4 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد -  3 دانه از زير
رج 8: تمام دانه ها از زير بافته ميشود.
رج 9: 1 دانه كناري - 2 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 6 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 1 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 6 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 1 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 6 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 1 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 6 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد -  3 دانه از زير
رج 10: تمام دانه ها از زير بافته ميشود.
رج 11: 1 دانه كناري - 2 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 8 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 1 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 8 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 1 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 8 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 1 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد - 8 دانه از زير - يك دانه اضافه كنيد -  3 دانه از زير
رج 12: تمام دانه ها از زير بافته ميشود.
رج 13: 1 دانه كناري - 3 دانه از زير - 9 دانه را كور كنيد - 2 دانه از زير - 9 دانه را كور كنيد - 2 دانه از زير - 9 دانه را كور كنيد - 2 دانه از زير - 9 دانه را كور كنيد - 3 دانه از زير
رج 15: تمام 17 دانه باقي مانده را از زير ببافيد، طوري كه دانه هاي دو طرف قسمتهاي كور شده به هم بچسبد. ( آموزش قلاب بافی نخ را در آن قسمت بكشيد و سفت ببافيد ).
17 دانه را 8 رج را ميبافيد ، سپس از هر طرف يك دانه كور ميكنيد ، به اين ترتيب:
1 دانه كناري - دو دانه را با هم از زير ببافيد - 13 دانه از زير - 2 دانه را با هم از زير ببافيد - 1 دانه از زير
15 دانه را 8 رج را ميبافيد ، سپس از هر طرف يك دانه كور ميكنيد ، به اين ترتيب:
1 دانه كناري - دو دانه را با هم از زير ببافيد - 11 دانه از زير - 2 دانه را با هم از زير ببافيد - 1 دانه از زير
13 دانه را 8 رج را ميبافيد ، سپس از هر طرف يك دانه كور ميكنيد ، به اين ترتيب:
1 دانه كناري - دو دانه را با هم از زير ببافيد - 9 دانه از زير - 2 دانه را با هم از زير ببافيد - 1 دانه از زير
11 دانه را 8 رج را ميبافيد ، سپس از هر طرف يك دانه كور ميكنيد ، به اين ترتيب:
1 دانه كناري - دو دانه را با هم از زير ببافيد - 7 دانه از زير - 2 دانه را با هم از زير ببافيد - 1 دانه از زير
9 دانه را 8 رج را ميبافيد ، سپس از هر طرف يك دانه كور ميكنيد ، به اين ترتيب:
1 دانه كناري - دو دانه را با هم از زير ببافيد - 5 دانه از زير - 2 دانه را با هم از زير ببافيد - 1 دانه از زير
7 دانه باقي مانده را كور ميكنيد.
توجه : اگر ضخامت نخ يا شماره ميل شما متفاوت باشد اندازه بافت نيز متفاوت خواهد بود، پس اگر تصميم به بزرگتر يا كوچكتر بافتن مدل داريد ميتوانيد از اين ترفند استفاده نماييد . در عكس زير دقت كنيد كه اندازه ميل تا چه حد در تغيير اندازه بافت موثر است.
پاسخ
سپاس شده توسط:


موضوعات مرتبط با این موضوع…
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  انواع دوخت سرمه دوزي و آموزش آنها pari32184 0 750 02-28-2017، 11:40 AM
آخرین ارسال: pari32184
  آموزش سرمه دوزي برگ و برجسته دوزي pari32184 0 418 02-28-2017، 11:30 AM
آخرین ارسال: pari32184
  آموزش بافت 7 مدل عروسك و آويز بافتني pari32184 0 490 02-28-2017، 11:25 AM
آخرین ارسال: pari32184
  آموزش ساخت گل صد پر پارچه اي pari32184 0 463 02-28-2017، 11:06 AM
آخرین ارسال: pari32184

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان


تبلیغات متنی