آموزش بافت 7 مدل عروسك و آويز بافتني
#1
[تصویر: DSC03268-233x300.jpg]
آويز موبايل خرگوش
 
اين كار به صورت گرد بافته مي شود پس در انتهاي رج برنگرديد بلكه بافت را ادامه بدهيد. شروع رج را هم با نخ يا سنجاق علامت گذاري كنيد تا گم نشود.
بدن:
 يك حلقه طلايي  ۶ تايي بزنيد. در هر بافت دو پايه كوتاه بزنيد. تا اينجا ۱۲ پايه داريد
رج دوم: يكي در ميان دو پايه كوتاه در يك پايه بزنيد. يعني در دانه اول يك پايه كوتاه بزنيد در دانه دوم دو دانه كوتاه همين طور الي آخر.
رج سوم: *يك پايه كوتاه در بافت اول، يك پايه كوتاه در بافت دوم، دو پايه كوتاه در بافت سوم از * تا انتها تكرار كنيد.
رج چهارم: *يك پايه كوتاه در بافت اول، يك پايه كوتاه در بافت دوم، يك پايه كوتاه در بافت سوم، دو پايه كوتاه در بافت چهارم از * تا انتها تكرار كنيد.
رج پنجم الي دهم: در همه دانه ها يك پايه كوتاه بزنيد.
رج يازدهم: *در هر كدام از چهار دانه اول يك پايه كوتاه بزنيد. پايه پنجم را نبافيد. از * تا انتها تكرار كنيد.
رج دوازدهمKissدر هر كدام از سه دانه اول يك پايه كوتاه بزنيد. پايه چهارم را نبافيد. از * تا انتها تكرار كنيد.
رج سيزدهمKissدر هر كدام از دو دانه اول يك پايه كوتاه بزنيد. پايه سوم را نبافيد. از * تا انتها تكرار كنيد.
رج چهاردهمKissدر دانه اول پايه كوتاه بزنيد دانه دوم را نبافيد. از * تا انتها تكرار كنيد.
داخل دايره را پر كنيد و تا انتهاي كار يكي درميان نبافيد تا انتهاي بدن بسته شود.
سر:
اگر نخ سفيدتان از نخي كه براي بدن بكار برديد خيلي نازك تر است سر را درست مانند بدن ببافيد. اما اگر سايز نخ هايتان يكي است به روش زير.
يك حلقه طلايي ۶ تايي بزنيد. در هر بافت دو پايه كوتاه بزنيد. تا اينجا ۱۲ پايه داريد
رج دوم: يكي در ميان دو پايه كوتاه در يك پايه بزنيد. يعني در دانه اول يك پايه كوتاه بزنيد در دانه دوم دو دانه كوتاه همين طور الي آخر.
رج سوم الي هفتم: در همه دانه ها يك پايه كوتاه بزنيد
رج چهارم: *در هر كدام از سه دانه اول يك پايه كوتاه بزنيد. پايه چهارم را نبافيد. از * تا انتها تكرار كنيد.
رج پنجم :در هر كدام از دو دانه اول يك پايه كوتاه بزنيد. پايه سوم را نبافيد. از * تا انتها تكرار كنيد.
 رج ششمKissدر دانه اول پايه كوتاه بزنيد دانه دوم را نبافيد. از * تا انتها تكرار كنيد.
داخل دايره را پر كنيد و تا انتهاي كار يكي درميان نبافيد تا انتهاي بدن بسته شود.
گوش ها :
يك حلقه طلايي ۶ تايي بزنيد.
رج يك تا ۴: به صورت گرد بافته مي شود. در تمام دانه ها يك پايه كوتاه بزنيد.
رج ۵:يك دانه نبافيد. در بقيه دانه ها يك پايه كوتاه بزنيد.
رج ۶: در همه دانه ها يك پايه كوتاه بزنيد. كور كنيد.
دست ها:
با سفيد يك حلقه طلايي ۶ تايي بزنيد.
رج يك تا ۵: با سبز به صورت گرد بافته مي شود. در تمام دانه ها يك پايه كوتاه بزنيد.
 كور كنيد.
پاها:
با سفيد يك حلقه طلايي ۶ تايي بزنيد.در هر كدام يك پايه كوتاه بزنيد. كور كنيد.
با سوزن قسمت هاي مختلف بدن را بدوزيد.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
عروسك حيران
[تصویر: DSC04658-182x300.jpg]
دليل اين كه اين عروسك اسمش حيرانه به خاطر اينه كه هديه شده به صدرا. و انتخاب اسم با خودش بوده.
سر: نخ نازك
با بافتني ۳۰دانه سر مي اندازيم و ۱۰ سانت يك رج زير يك رج رو مي بافيم. پايان كار را كور مي كنيم و سر و ته آن را مي بافيم و مي دوزيم و پر مي كنيم.
پاها۲ عدد: نخ نازك
ده دانه سر مي اندازيم. ۱۰ سانت مي بافيم. رنگ نخ را براي جوراب عوض مي كنيم و در هر رج دانه اول و آخر را كور مي كنيم. تا ۴ دانه باقي بماند. كور مي كنيم و كار را مي دوزيم و پر مي كنيم.
دست۲ عدد: نخ نازك
چهار ده دانه سر ميندازيم. ۲ سانت يك رج زير و يك رج رو ميبافيم. سپس يك رج در ميان دانه اول و اخر رج را كور مي كنيم. وقتي به ۴ دانه رسيد كار را كور مي كنيم. طول دستها را مي دوزيم و دستها را به بدن مي دوزيم. براي قسمت سفيد دست ها هم ۱۰ دانه سر بيندازيد و ۲ سانت ببافيد. سپس يك طرف آن را بكشيد تا جمع شود طرف ديگر آن را هم به بازو بدوزيد.
بدن:
با نخ ضخيم با قلاب ۳۰ زنجيره مي زنيم. در همه دانه ها يك پايه كوتاه مي زنيم.۲۰ سانت مي بافيم. طول آن را ميدوزيم. يك طرف عرض بدن را به عنوان شانه ها ميدوزيم . داخل آن را پر مي كنيم و طرف ديگر را همزمان كه ميدوزيم پاها را هم متصل مي كنيم.
براي موها از نخ نارنجي استفاده مي كنيم. آن را مانند مو مي بافيم و به سر متصل مي كنيم.
اندازه هاي داده شده بر اساس تمايل شما مي تواند تغيير كند
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
عروسك پرندگان خشمگين -قرمز
 
[تصویر: z1854_DSC05777-300x212.jpg]
عروسك قرمز:
كليه بافت ها پايه كوتاه مي باشد
يك حلقه طلايي ۶ تايي مي سازيم. از ابتداي بافت را با يك سنجاق مشخص مي كنيم تا شروع بافت را گم نكنيم.
در هر زنجيره ۲ تا پايه كوتاه مي بافيم (اكنون ۱۲ زنجيره داريم)
۲ تا مي بافيم در بافت سوم دو تا در يكي مي بافيم اين كار را تا پايان رج تكرار مي كنيم ( ۱۸ زنجيره داريم)
۳ تا مي بافيم دو پايه در يكي مي بافيم يعني در زنجيره چهارم تا پايان رج تكرار مي كنيم ( ۲۴ زنجيره داريم)
4 تا مي بافيم دو پايه در يكي مي بافيم تا پايان رج تكرار مي كنيم. در انتها ۳۰ دانه داريم 
5 تا مي بافيم دو پايه در يكي مي بافيم تا پايان رج تكرار مي كنيم.در انتها  ۳۶ دانه داريم. 
6 تا مي بافيم دو پايه در يكي مي بافيم تا پايان رج تكرار مي كنيم. ۴۲ دانه داريم.
يك رج ساده مي بافيم. در تمام دانه ها يك پايه مي زنيم.
7 تا مي بافيم دو پايه در يكي مي بافيم تا پايان رج تكرار مي كنيم
در اين رج در همه دانه ها يك پايه كوتاه مي زنيم
 ۸ تا مي بافيم دو پايه در يكي مي بافيم تا پايان رج تكرار مي كنيم
سه رج در تمام پايه ها يك پايه كوتاه ميزنيم.
۵ تا مي بافيم دو پايه در يكي مي بافيم تا پايان رج تكرار مي كنيم
۴ تا مي بافيم دو پايه در يكي مي بافيم تا پايان رج تكرار مي كنيم
۳ تا مي بافيم دو پايه در يكي مي بافيم تا پايان رج تكرار مي كنيم
۲ تا مي بافيم دو پايه در يكي مي بافيم تا پايان رج تكرار مي كنيم
يكي در ميان مي بافيم تا انتهاي كار بسته شود. قبل از بسته شدن آن را پر مي كنيم.
تاج بالاي سر:
يك حلقه طلايي ۶ تايي مي سازيم. از ابتداي بافت را با يك سنجاق مشخص مي كنيم تا شروع بافت را گم نكنيم.
در هر زنجيره ۲ تا پايه كوتاه مي بافيم (اكنون ۱۲ زنجيره داريم)
دو رج ساده مي بافيم. حالا ۲ دانه مي بافيم يكي جا مي اندازيم.
يك رج ساده مي بافيم.
يكي در ميان مي بافيم تا انتهاي كار بسته شود. قبل از بسته شدن آن را پر مي كنيم.
[تصویر: l117_DSC05775-300x168.jpg]
منقار:
يك حلقه طلايي ۶ تايي مي سازيم. از ابتداي بافت را با يك سنجاق مشخص مي كنيم تا شروع بافت را گم نكنيم.
در هر زنجيره ۲ تا پايه كوتاه مي بافيم (اكنون ۱۲ زنجيره داريم)
دو رج ساده مي بافيم
در اين رج دو تا پايه ساده مي بافيم در پايه سوم دو پايه كوتاه مي زنيم. تا انتها اين كار را تكرار مي كنيم
يك رج ساده مي بافيم.
كور مي كنيم.
ابرو:
۱۳ زنجيره مي زنيم. در هركدام يك پايه كوتاه مي زنيم. بر مي گرديم.
يك رج پايه كوتاه مي زنيم.
در اين رج به اين صورت مي بافيم. ۴ دانه پايه دوبل يا پايه بلند. ۴ تا پايه نيم دوبل و ۴ پايه كوتاه.
چشم: قسمت سفيد چشم
يك حلقه طلايي ۶ تايي مي سازيم. در هركدام دو پايه كوتاه مي زنيم.
رج دوم: از دوازده پايه اي كه داريم در ۴ تاي اول پايه كوتاه مي زنيم. ۴ تاي دوم پايه بلند و ۴ تاي سوم پايه كوتاه.
رج سوم: مانند رج دوم بافته ميشود. با اين تفاوت كه هر پايه اي كه بافته مي شود. يك زنجيره هم زده مي شود.
  
[تصویر: o813_DSC05780-300x274.jpg]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
شبدر صورتك خندان
 
[تصویر: DSC01914-300x207.jpg]
 
بافت اين صورتك به حدي ساده و سريعه كه خودتون هم باورتون نميشه. شما ميتونيد با همين بافت ساده بي اندازه طرح و صورتك ببافيد
يك حلقه طلايي بزنيد
رج دوم: در هركدام از پايه ها دو پايه كوتاه بزنيد
رج سوم: يكي در ميان ۲ پايه كوتاه در يك پايه بزنيد. ( ۲ پايه در يك پايه, ۱ پايه)
رج چهارم: ۲ پايه در يك پايه, يك پايه, يك پايه
رج پنجم: ۲  پايه در يك پايه, يك پايه, يك پايه, يك پايه
رج ششم: ۲ پايه در يك پايه, يك پايه,
رج هفتم: پايه كوتاه
دايره صورت تا اينجا تشكيل مي شود. با رنگ قهوه اي براي آن مو بگذاريد و با رنگ قرمز لب
[تصویر: DSC01909-300x168.jpg]
همانطور كه در عكس زير مي بينيد من موها و دهان را از پشت صورتك محكم كرده ام.
[تصویر: DSC01910-300x168.jpg]
براي چشمها مي توانيد از دكمه استفاده كنيد
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
آويز موبايل الاغ پو
[تصویر: DSC03195-300x282.jpg]
شايد باورتون نشه كه اين آويز موبايل چقدر ساده ست.
يك حلقه طلايي با ۶ زنجيره بزنيد.
در هر كدام ۲ پايه كوتاه بزنيد.
۲ رج ببافيد.در هر كدام يك پايه كوتاه
رنگ نخ را عوض كنيد. ۲ رج ببافيد.
در اين رج هر ۵ دانه كه بافتيد يكي نبافيد.
در اين رج هر ۳ دانه يكي كم كنيد.
از اين رج به بعد يكي در ميان ببافيد تا وقتي كه سر بسته شود. فراموش نكنيد كه قبل از بسته شدن آن را پر كنيد.
 
گوش ها: ۲ عدد
۷ زنجيره بزنيد. زنجيره ها را برگرديد. ۲ پايه كوتاه ۲ پايه بلند ۲ پايه كوتاه ببافيد.كور كنيد.
گوش ها را به سر متصل كنيد. از نخ مشكي استفاده كنيد و براي آن كمي مو بگذاريد.
با استفاده از وسايل آماده اي كه بيرون فروخته مي شود بند بالاي سر را هم به بافت ها متصل كنيد
 
[تصویر: DSC03194-300x291.jpg]
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
زنبور سفيد
[تصویر: bee-300x224.jpg]
سر و بدن:
از بالاي سر شروع ميكنيم
با نخ رنگ سفيد 2تا زنجيره ببافيد
دور1: 6تا پايه كوتاه در حلقه دوم از زنجيره
دور2: 2تا پايه كوتاه در هر حلقه (12پايه كوتاه)
دور3: { 1پايه كوتاه – 2تا پايه كوتاه در يك حلقه }6بار تكرار كنيد. (18پايه كوتاه)
دور4: { 2تا پايه كوتاه – 2پايه كوتاه در يك حلقه } 6بار تكرار. (24پايه كوتاه)
دور5:{  3تا پايه كوتاه – 2تا پايه كوتاه در يك حلقه } 6بار تكرار. (30پايه كوتاه)
دور6تا12: 30تا پايه كوتاه در هر دور
دور13: { كاهش } 15بار تكرار. (15پايه كوتاه)
دور14- گردن: { 3تا پايه كوتاه – يك كاهش } 3بار تكرار. (12پايه كوتاه)
دور15 – بدن: { افزايش } 12بار تكرار. (24پايه كوتاه)
دور16و17: 24تا پايه كوتاه در هر دور
قسمت سر را با پنبه يا هر چيز ديگري پر كنيد.
دور18تا21: با نخ رنگ مشكي 24تا پايه كوتاه در هر دور
دور 22و23و24: با نخ رنگ سفيد 24پايه كوتاه در هر دور
داخل بدن را هم پر كنيد
دور25: { كاهش } 12بار تكرار. (12پايه كوتاه)
دور26: { كاهش } 6بار تكرار. (6پايه كوتاه)
بال (2تا درست كنيد):
با نخ رنگ سفيد 7تا زنجيره ببافيد.
دور1: از حلقه دوم زنجيره شروع كنيد: 2تا پايه كوتاه – 2تا پايه بلند – يك پايه كوتاه – 6تا پايه كوتاه در زنجيره آخر – يك پايه كوتاه – 2تا پايه بلند – 2تا پايه كوتاه
دور2: يك زنجيره ببافيد – 2تا پايه كوتاه – 2تا پايه بلند – يك پايه كوتاه – {2تا پايه كوتاه در يك حلقه } 6بار تكرار – 2تا پايه بلند – 2تا پايه كوتاه
دور 3: بافت شلال
پا (6تا درست كنيد):
با نخ رنگ مشكي 7تا زنجيره ببافيد – 3تا پايه كوتاه در حلقه دوم – 5حلقه ديگه رو بافت شلال ببافيد
شاخك (2تا درست) :
با نخ رنگ مشكي 10تا زنجيره ببافيد – از حلقه دوم همه رو بافت شلال ببافيد
در آخر بال ها، پاها، شاخك ها و چشم هارو در جاي خودشون وصل كنيد
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
عروسك جرجي
[تصویر: DSC00851-300x262.jpg] [تصویر: DSC00860-300x224.jpg]
اين عروسك دوست داشتني من جٌرجيه!
 (همه بافت ها ساده يا پايه كوتاه مي باشد)
سر
يك حلقه طلايي ۶ تايي مي سازيم. از ابتداي بافت را با يك سنجاق مشخص مي كنيم تا شروع بافت را گم نكنيم. تصوير سمت چپ
  [تصویر: 1b-300x85.jpg]
در هر زنجيره ۲ تا مي بافيم (اكنون ۱۲ زنجيره داريم)
۲ تا مي بافيم در زنجيره سوم دو تا در يكي مي بافيم اين كار را تا پايان رج تكرار مي كنيم ( ۱۸ زنجيره داريم)
۳ تا مي بافيم دو زنجيره در يكي مي بافيم يعني در زنجيره چهارم تا پايان رج تكرار مي كنيم ( ۲۴ زنجيره داريم)
 ۴ تا مي بافيم دو زنجيره در يكي مي بافيم تا پايان رج تكرار مي كنيم (۳۰ زنجيره داريم)
اكنون ۳۰ زنجيره داريم كه ۵ رج ساده مي بافيم.
اكنون كه كاسه سر به وسط آن رسيده است به روش بالا شروع به كم كردن بافت مي كنيم يعني ۴ تا مي بافيم. يكي را جا مي اندازيم تا آخر رج- تصوير سمت چپ
۳ تا مي بافيم يكي جا مي اندازيم تا اخر رج
۲ تا مي بافيم يكي جا مي اندازيم تا اخر رج
اكنون كه دهانه سر تنگ شده است داخل آن را پر مي كنيم. مي توانيد از پنبه استفاده كنيد.
[تصویر: 2a-300x851.jpg]
وقتي كه مقدار كم كردن هايمان به جايي رسيد كه ۹ زنجيره داشتيم يك رج مي بافيم كه گردن شكل بگيرد.
[تصویر: 2b-300x85.jpg]
 بدن عروسك
دوباره شروع مي كنيم به اضافه كردن. رج اول در هر دانه ۲  تا مي بافيم تا اخر (اكنون ۱۸ زنجيره داريم)
رج دوم ۲ تا مي بافيم در سومي ۲ بافت در يك زنجيره مي بافيم. تا اخر ( ۳۶ زنجيره داريم)
رنگ نخ را عوض مي كنيم و تا پايين شروع مي كنيم به بافتن. مي توانيد رنگ نخ را از همان ابتداي شروع بدن عروسك عوض كنيد.
دو سوم از بدن را كه بافتيم مجددا شروع مي كنيم به كم كردن.
۴ تا مي بافيم. يكي را جا مي اندازيم تا آخر رج
۳ تا مي بافيم يكي جا مي اندازيم تا اخر رج
۲ تا مي بافيم يكي جا مي اندازيم تا اخر رج
داخل بدن را پر مي كنيم و يكي در ميان مي بافيم تا بسته شود.
 

دست ها
دو تا زنجيره مي زنيم. در زنجيره دوم ۵ تا بافت ساده مي زنيم
هر كدام را دو تا در يكي مي بافيم. (اكنون ۱۰ زنجيره داريم)
 سه رديف مي بافيم
 [تصویر: DSC01485-300x168.jpg]
رديف چهارم اولين دانه را جا مي اندازيم
رديف پنجم اولين دانه را جا مي اندازيم
رديف ششم اولين دانه را جا مي اندازيم
رنگ نخ را عوض مي كنيم
 [تصویر: 1a-300x85.jpg]
قسمت پايين را پر مي كنيم
بقيه را مي بافيم تا بالا و در نهايت آن را به بدن متصل مي كنيم.

پاها
يك حلقه طلايي ۶ زنجيره اي مي زنيم
در هر زنجيره ۲ تا بافت مي زنيم ( اكنون ۱۲ زنجيره داريم)
يكي مي بافيم در دومي ۲ بافت در يك زنجيره مي بافيم.( ۱۸ زنجيره داريم)
دو رج مي بافيم
۲ تا مي بافيم يكي جا مي اندازيم
رنگ نخ را عوض مي كنيم.
سه تا مي بافيم يكي نمي بافيم. يكي مي بافيم يكي نميبافيم (يعني ۲ زنجيره جا انداخته ايم)
سه تا مي بافيم يكي جا مي اندازيم
سه رج مي بافيم .
رج چهارم دانه اول را نمي بافيم
داخل آن را پر مي كنيم
تا بالا مي بافيم و در نهايت آن را به بدن متصل مي كنيم.
براي گذاشتن موها با استفاده از سوزن و كامواي مشكي در بين تمام بافت يك رديف نخ رد مي كنيم و به اندازه اي كه مي خواهيم مي بريم.
[تصویر: DSC01491-300x168.jpg]
[تصویر: DSC01489-300x168.jpg]
[تصویر: DSC01518-300x168.jpg]
پاسخ
سپاس شده توسط:


موضوعات مرتبط با این موضوع…
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  انواع دوخت سرمه دوزي و آموزش آنها pari32184 0 768 02-28-2017، 11:40 AM
آخرین ارسال: pari32184
  آموزش سرمه دوزي برگ و برجسته دوزي pari32184 0 428 02-28-2017، 11:30 AM
آخرین ارسال: pari32184
  آموزش بافت يك شال گردن زيبا pari32184 0 406 02-28-2017، 11:19 AM
آخرین ارسال: pari32184
  آموزش ساخت گل صد پر پارچه اي pari32184 0 475 02-28-2017، 11:06 AM
آخرین ارسال: pari32184

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان


تبلیغات متنی