مهریه یا صداق
#1
مهریه یا صداق، تعهد مالی است که زوج به هنگام وقوع عقد ازدواج ملزم به پرداخت آن می گردد.همچنین مکلف است بعد از وقوع عقد نکاح هر لحظه که زن مطالبه کند آن را بپردازد. باوجود اینکه درعقد دائم تعیین مهر جزء شرایط صحت عقد نیست و بدون صداق هم عقد نکاح دائم صحیح میباشد. در عقد منقطع، تعیین صداق جزو اجزای اصلی عقد موقت بوده و بدون تعیین آن عقد موقت باطل می باشدممکن است نکاح بدون مهر واقع گردد، در این صورت زن مستحق مهرالمثل خواهد بود. همچنین ممکن است در صورت عدم تعیین مهریه، با وجود شرایطی مستحق مهرالمتعه باشد. مهریه، در صورت تعیین مهر‌‌المسمی نامیده می‌شود. این حق مالی دارای ضمانت اجرا می‌باشد. درصورت مطالبه زن و امتناع شوهر ازپرداخت آن، زن می‌تواند و ازطریق مراجعه قانونی به دادگاه آن را دریافت کند.
خصوصیات مهریه
بنابراین، مهر یا صداق مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می‌گردد.
همچنین مرد ملزم به دادن آن به زن می‌شود. شرایط مهر براساس مواد ۱۰۷۸ تا ۱۰۸۰ و مواد دیگر قانون مدنی عبارتند از:
  • مالیت داشته باشد.
  • قابل تملک به وسیله زن باشد.
  • معلوم باشد به‌گونه‌ای که جهالت طرفین منتفی باشد.
  • دارای منفعت عقلایی مشروع باشد.
  • قابل تسلیم از سوی مرد باشد.
مهریه در عقد موقت
ذکر مهریه در نکاح منقطع از شرایط اساسی عقد است. در صورتی که نکاح منقطع بدون ذکر مهریه باشد، عقد نکاح منقطع باطل است. برخلاف نکاح دائم. ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی در این باره مقرر می‌دارددر نکاح منقطع عدم مهریه در عقد، موجب بطلان است. در نکاح منقطع، با توجه به صراحت ماده ۱۰۹۶ قانون مدنی، استحقاق زن نسبت به تمام مهر وقوع نزدیکی نیست.
ماده ۱۰۹۶ قانوندر نکاح منقطع (عقد موقت) فوت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهریه نمی‌شود. همچنین اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند. اما اگر شوهر در نکاح منقطع قبل از وقوع نزدیکی، تمام مدت نکاح را ببخشد، زن مستحق نصف مهریه است. ماده ۱۰۹۷ قانون مدنی در این باره بیان کرده است کهدر نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد، باید نصف مهریه را بدهد.
حق حبس
زن حق دارد تمام مهر را حال قرار داده و از همسرش مطالبه نماید
در اینصورت زوجه شرعا و قانونا حق مطالبه صداق پس ازعقد را دارد و زوج ملزم به پرداخت مهریه استعلاوه براین مجاز است قبل از دریافت مهریه از تمکین یا تسلیم و رابطه زناشویی خودداری نماید و تمکین نکند. ماده ۱۰۸۵ ق م در این زمینه مقرر می دارد
زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند. مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بودطبق صراحت ماده مذکور، حق حبس مشروط به این است که مهریه زن حال و بدون مدت باشد. بنابراین هرگاه مهر مؤجل (مدت دار) باشد زن حق حبس ندارد. در صورتی که مهر مؤجل باشد؛
بسیاری از فقها معتقدند که زوجه با مؤجل کردن مهریه حق حبس را از خویش ساقط کرده استاگر زن قبل از دریافت مهریه به اختیار خود از شوهر تمکین، حق حبس او برای تمکین ساقط می‌شود. دیگر نمی‌تواند به علت تادیه صداق از تمکین در برابر شوهر خودداری کند.
 
پاسخ
سپاس شده توسط:


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان


تبلیغات متنی